Foto: omslag voor en achterblad.

Het is een boek van ca 90 blz (Fryske boek 86, NL boek 92), geschreven door 'de Bern fan Bauke'.

Het boek is bij mij, Piter van der Woude, te bestellen, middels een email aan: quaerinven@gmail.com.
De prijs is 15 plus verzendkosten, zowel voor de Friese als de Nederlandse versie.

It libben fan s heit, Bauke van der Woude, 1913 - 1981
In boek oer s heit, syn famylje, syn fermidden, syn gesin en syn libben yn Easterbierrum.
Us heit, arbeider, lnbrker, tsjerkeman, bestjoerder, gesinsman.
In man mei dreamen en idealen, drt de measten net fan tkommen binne.
In man mei in grut gesin, drt alle bern fan leare mochten.
In organisaasjeman, aktyf yn skoallebestjoer, Griene krs en Tsjerkerie.
Belutsen, tolerant, aktyf, altyd oan it wurk.
Oant hy, fiersten te jong troch in wndere sykte troffen waard.
Us heit waard hndert jier lyn berne oane Haerdawei yn Easterbierrum.